Blogi

Ilmajoen kunnan lausunto Taaborinvuoren-Miiluhaudanmäen-Jokiperän tuulivoimahankkeeseen

Tiistai 12.9.2023 - Juhana Lähdesmäki

Ilmajoen kunnanhallitus käsitteli eilen kokouksessaan kunnan lausuntoa Laihian kunnan alueelle kaavoitettavaa jättimäistä Taaborinvuoren-Miiluhaudanmäen-Jokiperän tuulivoimahanketta koskien.

Lausunnon valmistelun oli tehnyt Kaavoitusjohtaja Kimmo Sulonen ja siihen olivat kunnanhallituksen jäsenet voineet jo ennen kokousta ehdottaa korjauksia. Itse tein jo valmistelussa muutamia korjausehdotuksia jotka olivatkin mukana pohjaesityksenä esitellyssä lausunnossa. Tein vielä pienen tiukennus esityksen kokouksessa ja se hyväksyttiin yksimielisesti. Olen tyytyväinen siihen, miten hyvää yhteistyö varsinkin näiden lausuntojen osalta viranhaltijoiden ja kunnanhallituksen jäsenten kanssa on viime aikoina ollut.

Tässä hyväksytty lausunto:

Ilmajoen kunta antaa seuraavan lausunnon Taaborinvuoren-Miiluhaudanmäen-Jokiperän  ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan (YVA) sekä osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan tuulivoimapuistosta Laihialla.

Ilmajoen kunta vastustaa alle 3km kuntarajasta sijoitettavia, sekä asutuksen välittömään läheisyyteen sijoitettavia voimaloita ( alle 3 km etäisyydellä asutuksesta ) sekä hankkeeseen liittyvien uusien sähkönsiirtolinjojen toteuttamista alueelleen näiden aiheuttamien merkittävien negatiivisten vaikutusten johdosta.

Kokonaisuudessaan Ilmajoen kunta vastustaa Taaborinvuoren VE 1 vaihtoehtoa, jossa tuulivoimaloita sijoitetaan kuntarajan tuntumaan ja vaatii tämän vaihtoehdon  hylkäämistä. Lisäksi sähkönsiirto tulee kunnan alueella sijoittaa olemassa olevan reitistön yhteyteen ja käyttää siinä joko olemassa olevia pylväitä tai haruksettomia peltopylväitä.

Ilmajoen kunta edellyttää, että hanketoimija sitoutuu ensisijaisesti tarjoamaan kaavoitettavan alueen ulkopuolisista maa-alueista sähköverkkoon liittyen kertakaikkisena kokonaiskorvauksena vähintään 1 euroa /m2 tai maan markkinahinnan milloin se ylittää edellä mainitun arvon. Vaihtoehdon tulee olla ensisijainen suhteessa lunastusmenettelyyn. 

Ilmajoen kunta toteaa myös edellistä lausuntoaan mukaillen, että Ooperin tuulivoimahankkeen yhteydessä esitetyt uudet johtoreitit, sekä SVE A ja SVE B tuottavat merkittäviä haittavaikutuksia kunnan alueelle sekä valtakunnallisiin tavoitteisiin nähden. Ilmajoen kunta vastustaa näiden johtoreittien toteuttamista ja vaatii näiden vaihtoehtojen hylkäämistä.

Suunnitellut uudet sähkönsiirtoreitit pirstovat kansallisesti arvokasta ja ainutlaatuista peltomaisemaa, haittaavat peltojen ja metsien luonnontilaa, elinkeinonharjoittamista (maa- ja metsätalous) sekä heikentävät tuulivoimaloista saatavien kansallisten hiilineutraalisuustavoitteiden toteutumista merkittävästi, mm. poistettavan kasvillisuuden sekä uusien johtoalueiden jättämän pysyvän huoltotarpeen johdosta.

Ilmajoen kunta edellyttää perusteellista arviointia toteutettavien energiantuotantohankkeiden haittavaikutuksista suhteessa kokonaishyötyyn YVA:ssa.

 - Asumisen haittavaikutukset ja minimietäisyys tuulivoimasta (3 km),

- Maisemalliset haittavaikutukset tuulivoimaloista,

- Sähkönsiirron uusien reittien haittavaikutukset ja kokonaiskoordinaation puute,

- Haittavaikutukset kotimaiseen maa- ja metsätalouteen, ruuantuotantoon sekä asutukseen,

- Haruksettomien peltopylväiden sijoittaminen haruksellisten sijaan,

- Suuret ja pysyväksi jäävät ja luonnonvarojen vaativat ylläpitokustannukset uusista sähkönsiirtoreiteistä,

- Luonnon monimuotoisuuden kärsiminen, mm. katkeavien viheryhteyksien kohdalla,

- Metsähiillinielujen menetykset.

Ilmajoen kunta edellyttää myös, että hankkeelle vaaditaan ympäristölupa. 

Ilmajoen kunta katsoo, että edellä esitettyjen haittavaikutusten tuottama haitta ylittää hankkeen tuottaman kokonaishyödyn hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamisessa sekä heikentää luonnon- ja  elinympäristön, kulttuurin ja elinkeinotoiminnan toteuttamista kunnan alueella.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: #tuulivoima , #ilmajoki , #ilmajoenkunta , #taaborinvuori , #miiluhaudanmäki , #jokiperä , #laihia , #laihiankunta ,